Toelichting op het jaarprogramma 2021-2022

TOELICHTING BIJ HET JAARPROGRAMMA 2021-2022  

 

Wij zijn bijzonder verheugd dat ons Karmelitaans Centrum op dit moment weer open kan gaan en u kan ontvangen. Juist ook door de in velerlei opzichten ingrijpende coronacrisis blijkt er veel behoefte te bestaan aan bezinning op wat ons ten diepste aangaat en beweegt. We kunnen elkaar gelukkig weer ontmoeten en onze eigen innerlijke ervaringen delen. We kunnen eveneens samen op zoek gaan naar nieuwe zin en betekenis.

Ons programma 2020-2021  kon helaas grotendeels niet doorgaan, tot teleurstelling van ons allen. Vandaar dat we dachten er goed aan te doen dit programma zoveel mogelijk opnieuw aan te bieden, aangevuld  met enkele nieuwe cycli/dagen.

 

We zijn nog wel gehouden aan de geldende coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeter maatregel. Dit betekent dat we maximaal 6-7 deelnemers per keer mogen ontvangen, naast 1-2 begeleiders.

U zult er begrip voor hebben dat daarbij voorrang wordt verleend aan degenen die zich vorig jaar al voor een bepaalde activiteit hadden aangemeld en betaald. Willen degenen om wie het gaat ons wel even laten weten of zij inderdaad weer willen deelnemen aan de desbetreffende cyclus/dag?

Met het oog op deze beperkingen in de deelname is het programma uitgebreider dan normaal, zodat u  hopelijk allen iets naar uw gading kunt vinden.

 

Vanzelfsprekend worden vooralsnog ook alle overige (hygiëne)maatregelen in acht genomen en besteden we extra aandacht aan de ventilatie. Zie ook het Coronaprotocol op de website. We kunnen vanwege deze maatregelen evenmin nog van start gaan met onze inmiddels vertrouwde Openingsavonden.

 

Over het programma:

De leesgroep Speling buigt zich dit jaar over een thema, dat parallel loopt aan het jaarthema van het tijdschrift: spiritualiteit van de seizoenen.

 

Blijvend actueel in deze tijd is de vraag die het thema vormt van de drie intieme films van de filmcyclus: Ieder voor zich of samen redzaam?

In de cycli over de Zin van het leven en de vraag ‘Wat is dan goed?’ zullen zingevings- en morele vragen en onze eigen ervaringen daarmee centraal staan. In de cyclus over Kierkegaard wordt opnieuw het gesprek aangegaan over de onlosmakelijke verbondenheid van menselijkheid en religiositeit.

De wijze waarop mystici aan deze verbondenheid en dit geheim een  kracht ontleenden waarvan hun leven doortrokken raakte, komt aan de orde in de cyclus Variatie in mystieke teksten en eveneens in Als de liefde alles wordt (Julian van Norwich) en De liefde die in alles overstroomt (Hildegard van Bingen).

Bovengenoemde grote levensthema’s keren, naast andere thematieken, ook terug in de uitdagende en betrokken romans die in de Leesclub worden besproken.

 

Tenslotte is het ook weer mogelijk om zelf aan de slag te gaan met ‘het geheim dat schuilgaat in de gewoonste dingen’: op veler verzoek gaan we door met de poëzie-workshop Taal is een luisteraar. En als vanouds bieden we weer Zen-Zien -Tekenen aan: ‘Alle heel gewone, dagelijkse dingen worden bijzonder als je ze ziet met een oog dat tekent’ .

 

Ad de Keyzer is opnieuw bereid gevonden een dag te verzorgen over de magistrale muziek van Bach: in de Kersttijd het prachtige Weihnachtsoratorium en in de Paastijd de ontroerende Johannes-Passion. Gerard Swüste komt met ons het dwarse boek Prediker bespreken: “misschien wel het ‘bijbelste boek’ van de Schrift”.

 

Tot zover de programma onderdelen die opnieuw worden aangeboden. Nieuw is de cyclus over contemplatief bidden Waar heb je je verborgen?, waarin op meditatieve wijze teksten van Johannes van het Kruis en Teresa van Avila worden gelezen.

Als staf gaan wij onverminderd door met ons streven, het KCS een plaats te laten zijn van rust, bezinning en – vaak ontroerende – ontmoeting en gesprek.

Op het KCS gaat het daarbij om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen: door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden etc. en door het gesprek hierover.

 

We doen dit in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar. Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk iets van een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn. Een plaats waar mensen zich ‘thuis’ voelen.

Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U kunt daar ook informatie vinden over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Van harte hopen wij dat u veel inspiratie kunt vinden in ons aanbod!

 

De staf van het KCS:

Frans Maas, Riet Spierings en Lia Vergouwen