Toelichting bij het programma 2015-2016

Met genoegen bieden wij u het nieuwe programma 2015-2016 aan van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit. Opnieuw hebben we geprobeerd een veelzijdig programma samen te stellen, waarin vele rijke schakeringen van het spirituele palet zijn vertegenwoordigd . Ons aanbod kent een grote schare trouwe deelnemers, terwijl we ieder jaar ook veel nieuwe mensen mogen verwelkomen. In onze cycli proberen wij aan te sluiten bij wat mensen van nu beweegt, waar ze naar op zoek zijn en wat hen ter harte gaat. In reactie op de toenemende onrust, drukte en stress in onze samenleving wil het KCS juist een plaats zijn van rust, onthaasting en ontspanning. Een plaats met ruimte om stil te staan bij je eigen leven en persoonlijke beleving en daarover in gesprek te gaan met anderen.

 

Onderwerpen als stilte, rust en ontspanning komen in ons programma dan ook ruimschoots aan de orde. Zoals bijvoorbeeld in de cyclus Zen-Zien-Tekenen, waarbij het onbevangen waarnemen centraal staat.

Van oudsher waren het de christelijke spiritualiteit/mystiek en de kloostertradities die wezen op het belang van innerlijke aandacht en stilte. In dit kader is er opnieuw een cyclus rond Teresa van Avila, de wijze en eigenzinnige mystica wier vijfde eeuwfeest dit jaar uitgebreid gevierd wordt. We vestigen in dat verband ook graag alvast uw aandacht op het grote landelijke Symposium dat op 10 oktober rond deze mystica wordt georganiseerd in Haarlem. U krijgt te zijner tijd nog een persoonlijke uitnodiging, maar noteert u alvast de datum.

Ook de zeer aansprekende mystieke gezangen van Hildegard van Bingen staan weer op het programma, om al luisterend op het spoor te komen van de eigen visie en het eigen geluid van deze benedictijnse abdis.

 

Wie zich graag verdiept in de grote filosofen zal zich aangesproken voelen door het nieuwe aanbod rond Kierkegaard, Wat de liefde doet, een serie die op veler verzoek wordt voortgezet. Daarnaast staat de filosoof en theoloog Halik op het programma met zijn veel geprezen boek Geduld met God.

Beroemde inspirerende figuren uit andere werelddelen zijn de Dalai Lama en Desmond Tutu. Beide ontvingen zij de Nobelprijs voor de Vrede, en zij willen een wereldwijde boodschap uitdragen die aansluiting zoekt bij universele waarden van menselijkheid, liefde en hoop.

 

Voor de boeiende relatie tussen kunst en spiritualiteit wordt op het KCS steevast een belangrijke plaats ingeruimd. Voor liefhebbers van gedichten is er een cyclus rond de twee vermaarde Poolse dichters en Nobelprijswinnaars Szymborska en Miłosz. Beide dichters delen de verwondering over wereld en leven in deze ook nu nog onvoltooide tijd. Daarnaast worden gedichten aangeboden uit de rijke Nederlandstalige poëzie, rond het thema ‘met en zonder God’, onder de paradoxale titel Waar woorden zwijgen. Ook Antoine de St. Exupéry, wereldwijd vermaard om zijn vertederende De kleine prins keert terug in ons programma, ditmaal met zijn fascinerende boek Oorlogsvlieger.

Een klassieker op het KCS is ook het filmaanbod. Dit jaar wordt er een filmdag gehouden over de verrassende spiegels die dieren ons kunnen voorhouden. En in het voorjaar worden drie prachtige films vertoond die de levens van drie kloosterzusters tot thema hebben.

Tot slot is er een cyclus die direct wil aansluiten bij de eigen levensfase en ervaring van oudere deelnemers, Op het spoor komen van innerlijke ruimte.

Als KCS zijn wij verheugd over de goede samenwerking met het Haarlemse Stem in de Stad en de Groenmarktkerk*. Vermoedelijk komt er ook het komende jaar weer een aanbod vanuit deze samenwerking. Meer hierover kunt u t.z.t. lezen in onze Kerstbrief.

Verder spitst dit samenwerkingsverband zich dit jaar vooral toe op de voorbereiding van het hierboven reeds vermelde Symposium rond Teresa van Avila ter gelegenheid van haar 500e geboortejaar.

Vanuit onze samenwerking met het tijdschrift Speling wordt ook de Leesgroep Speling gecontinueerd, die vier maal per jaar het nieuw verschenen Spelingnummer bespreekt.

 

Tot besluit. Alle cycli op het KCS zijn er vooral op gericht dat deelnemers kunnen stilstaan bij hun eigen innerlijke ervaringen en belevingen en die van anderen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het KCS is dan ook geen studiecentrum waarin kennis wordt overgedragen of bediscussieerd. Voor zover het om kennis gaat, is dat kennis van het hart. Het gaat ons om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen, door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden enzovoort en door het gesprek hierover. Dit alles in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar.

Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn.

Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U vindt daar ook informatie over de achtergronden van onze begeleiders.

 

* voor meer informatie zie:

www.stemindestad.nl

www.groenmarktkerk.nl

www.speling.nl