Hierbij  bieden wij u weer met genoegen het nieuwe jaarprogramma 2016-2017 aan van het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit. Er is een veelkleurig programma samengesteld, waarin hopelijk vele rijke dimensies van spiritualiteit aan bod kunnen komen.

In onze cycli proberen wij aan te sluiten bij wat mensen van nu beweegt, waar ze naar op zoek zijn en wat hen ter harte gaat. In reactie op de toenemende onrust en stress in onze samenleving en op de toegenomen spanningen tussen bevolkingsgroepen, wil het KCS juist een plaats zijn van rust, bezinning en ontmoeting. Een plaats met ruimte om stil te staan bij ons eigen leven en persoonlijke ervaringen en daarover op een verdiepende en niet zelden ontroerende wijze in gesprek te gaan met anderen.

 

Aandacht, stilte en verinnerlijking behoren van oudsher tot de pijlers van de christelijke spirituele en mystieke tradities.  Meerdere cycli  besteden aandacht aan dit gedachtegoed. Zo is er een nieuwe cyclus rond de intrigerende mystica Julian van Norwich, wier teksten worden gekenmerkt door eenvoud en diepgang tegelijk.

Ook de zeer aansprekende mystieke gezangen en visioenen van Hildegard van Bingen staan weer op het programma. En onze nieuwe begeleider Kick Bras biedt samen met Riet Spierings de cyclus De weg van de mens aan, waarin het onder meer gaat over de wijze waarop de middeleeuwse mystiek de grote denkers van de Reformatie inspireerde.

Ten slotte is er aandacht voor meer hedendaagse mystici als Dietrich Bonhoeffer die tijdens het Hitlerregime in zijn dodencel de brieven en aantekeningen schreef die zijn gebundeld in zijn beroemde Verzet en Overgave. En voor de tot het katholicisme bekeerde joodse Edith Stein, gestorven in Auschwitz, die ons aanzet tot nadenken over waarheid en liefde.

Een mysticus uit een geheel andere traditie is de befaamde Soefimeester Rumi. Ook bij hem staat de liefde centraal. In de cyclus De herberg van het hart wordt zijn denken verbonden met dat van zijn onvermoede geestverwant Franciscus van Assisi.

Een mogelijkheid om zelf aandacht en stilte te beoefenen wordt geboden in de cyclus Zen-Zien-Tekenen, waarbij het onbevangen waarnemen centraal staat.
Eveneens een vast punt in ons programma vormen de geschriften van de grote Deense filosoof Søren Kierkegaard. Ditmaal is er een cyclus gewijd aan zijn intrigerende boek Vrees en beven.

 

De fascinerende relatie tussen kunst en spiritualiteit vindt op het KCS weerklank in meerdere cycli. Voor liefhebbers van gedichten is er een cyclus met Nederlandse seculiere en religieuze mystieke poëzie uit de 20e eeuw.

In de cyclus Van de Schoonheid en de Troost besteden we aandacht aan de vluchtelingenproblematiek middels interviews met drie beroemde kunstenaars die ooit hun land moesten ontvluchten.

Een klassieker op het KCS is ook het filmaanbod. Dit jaar wordt er een filmdag gehouden over de ontroerende relatiefilm 45 years.

In het voorjaar worden drie intense en eigenzinnige films vertoond over opeenvolgende generaties en hun onderlinge relaties.

Over generaties gesproken: de cyclus De kracht van kwetsbaarheid wil rechtstreeks aansluiten bij de eigen levensfase, ervaringen en kracht van oudere  deelnemers.
Actuele maatschappelijke problematiek komt ook aan de orde in de Leesgroep Speling. In deze, in samenwerking met het tijdschrift Speling*, reeds jaren bestaande groep wordt ditmaal aandacht besteed aan de onderstromen van het maatschappelijke onbehagen, maar ook aan belangrijke levensvragen en ons verlangen naar vrede.

Tot zover ons aanbod in dit nieuwe jaar. Mocht u nog bepaalde   thema’s missen c.q. wensen of aanvullingen willen doorgeven, dan vernemen wij dat graag van u.

 

Tot besluit. Alle cycli op het KCS zijn er vooral op gericht dat deelnemers kunnen stilstaan bij hun eigen innerlijke ervaringen en belevingen en die van anderen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het KCS is dan ook geen studiecentrum waarin kennis wordt overgedragen of bediscussieerd. Voor zover het om kennis gaat, is dat kennis van het hart. Het gaat ons om verdieping en verrijking van ieders eigen ervaringen, door wat er wordt aangeboden aan teksten, films, poëzie, muziek, beelden enzovoort en door het gesprek hierover. Dit alles in een enigszins meditatieve sfeer en met eerbied en respect voor elkaar.

Het is vooral op deze manier dat er op het KCS niet alleen naar spiritualiteit wordt gezocht, maar dat ons Centrum ook daadwerkelijk een oefenplaats voor spiritualiteit wil zijn.

 

Meer over onze doelstelling, werkwijze etc. is te lezen in KCS in vogelvlucht, achterin dit programmaboekje. U vindt daar ook informatie over de achtergronden van onze begeleiders.

 

Wij wensen u graag veel inspiratie toe!

 

De staf van het KCS: Wil van der Heijden, Krijn Kramer, Cees Savelkouls,

Riet Spierings en Lia Vergouwen

 

* voor meer informatie zie: www.speling.nl

Voor informatie over Stem in de Stad en de Groenmarktkerk: www.stemindestad.nl – www.groenmarktkerk.nl